ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Waar van Aanbieder wordt gesproken, wordt bedoeld: 

Online Yoga Juf

Commelinstraat 31H

1093TH Amsterdam

KvK: 34345220

mail@onlineyogajuf.nl

Content:

Informatie, gegevens, tekst, video, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, berichten, of andere materialen in eigendom van de Aanbieder met ontspanningsoefeningen gericht op kinderen die naar het primaire onderwijs gaan via het Platform, in fysieke vorm, spel: www.yogaletters.nl,  via workshops of via soortgelijke activiteiten.

Diensten:

Het leveren van Content aan de Klant.

Gebruiker (u):

Iedereen die toegang heeft tot het Platform en/of gebruik maakt van de Content, waaronder in ieder geval de Klant.

Klant:

Iedere natuurlijke -of rechtspersoon die Content van de Aanbieder afneemt.

Platform:

De digitale omgeving die benaderbaar is op of via www.onlineyogajuf.nl.

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U AKKOORD GAAT.

Artikelen:

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door het in gebruik nemen van Diensten door middel van het afronden van de aanschaf daarvan via het Platform, accepteert een Gebruiker deze algemene voorwaarden. 

2. Inhoud Content

De Aanbieder verschaft de Klant toegang via haar Platform tot de Content. Het aanbod kan wijzigen op initiatief van de Aanbieder. De Content is bedoeld als digitaal hulp/leermiddel voor basisschoolleerlingen en secundair voor leerkrachten

3. Gebruik en tarieven

De tarieven/prijs voor de Diensten zijn te zien op het Platform of worden voor workshops separaat afgesproken. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de tarieven van de Diensten te wijzigen. De Aanbieder zal u op de hoogte stellen van eventuele aankomende tariefwijzigingen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor opvolgende bestellingen van Diensten.

U kunt onder meer gebruik maken van de Diensten:

 

i. in abonnementsvorm; of

 ii. als eenmalig aangekochte Content, waaronder videopakketten.

 

Er zijn maand-, kwartaal- en jaarabonnementen beschikbaar, eventueel met een proefperiode onder de voorwaarden als beschreven op het Platform, welke na verloop van de eerste termijn kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging kan geschieden door het sturen van een mail aan hallo@onlineyogajuf.nl. Toegang tot Diensten in abonnementsvorm vindt plaats op basis van IP-adres. Uw IP-adres wordt geregistreerd. Bij te vaak wisselende IP-adressen, nemen wij contact met u vanwege vermoedens van frauduleus gebruik. Het gebruik van abonnementen vindt plaats op basis van ‘fair access’. Dit houdt in dat het gebruik in verhouding is met het aantal Gebruikers (normaal gebruik). Wanneer wij niet eerlijk gebruik vermoeden, behoudt de Aanbieder zich het recht om de Gebruiker de toegang te ontzeggen.

Met een videopakket betaalt u een vast bedrag waarmee de beschikking wordt verkregen over een of meerdere video’s die via het Platform benaderbaar zijn. Het is ook niet toegestaan inloggegevens voor videopakketten door te spelen aan derden.

4. Facturering en betaling

a. Betaling geschiedt via het betaalsysteem op het Platform of na ontvangst van een factuur. De betaling via factuur dient 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

b. Bij achterwege blijven van betaling wordt een herinnering verstuurd. Daarna behoudt de Aanbieder zich het recht de klant de toegang tot de account te ontzeggen. Bij een tweede herinnering behoudt de Aanbieder zich het recht om de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

     

5. Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

a. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot alle onderdelen van de Content komen slechts toe aan de Aanbieder en de aanschaf en/of het gebruik daarvan door de Gebruiker impliceert op geen enkele wijze dat intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen door de Aanbieder. Content op het Platform of fysieke producten die bij de Aanbieder zijn besteld, zijn voor gebruik voor de Klant en de hoeveelheid Gebruikers die daarbij uitdrukkelijk zijn toegestaan. De Content mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, geautoriseerd, of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

b. De Content dient te worden gebruikt op de wijze waarop het wordt aangeboden met de daarbij behorende instructies.

c. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn wachtwoord of account voor het Platform en voor de correcte naleving van deze algemene voorwaarden door de toegestane Gebruikers. De Klant stelt de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte van elk onbevoegd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, ook indien er meer Gebruikers dan toegestaan daarvan gebruik maken.

d. De Klant zal zich naar beste kunnen inspannen om schendingen van intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder ten aanzien van de Content te voorkomen of te beperking. De Klant informeert de Aanbieder zo spoedig mogelijk bij een gebleken inbreuk op dergelijke rechten.

e. Wanneer ander gebruik dan het oorspronkelijk bedoelde gebruik wordt vermoed, behoudt de Aanbieder zich het recht om de toegang van de Gebruiker tot het Platform te ontzeggen.

6. Persoonsgegevens, cookiegebruik en dataregistratie

a. Voor zover de Aanbieder in aanraking komt met persoonsgegevens, zal de Aanbieder dergelijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet -en regelgeving en met de privacy policy van de Aanbieder die op het Platform te raadplegen is.

b. De Aanbieder registreert wanneer iemand inlogt en wat hij bekijkt, deze kennis wordt gebruikt ter verbetering van de Diensten. De Aanbieder brengt de naam van de Gebruiker, naam van de instelling en/of het IP adres van waar vandaan gekeken wordt in beeld in verband met beveiliging van het beeldmateriaal. 

7. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

a. De Diensten kunnen worden ingezet voor kinderen en leerkrachten in het primaire onderwijs. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige ruimte om gebruik te maken van de Diensten.

b. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze van inzetten van de Diensten, waarbij de Gebruiker rekening dient te houden met de capaciteiten en (geestelijke en/of lichamelijke) beperkingen van de kinderen. De verlening van de Diensten kan op geen enkele manier worden gezien als het verlenen van (medische) adviezen of diagnoses. Via de Content deelt de Aanbieder kennis, ervaring en tools. De Aanbieder garandeert niet dat gebruik van de Content tot een bepaald gewenst resultaat leidt. 

c. Indien er een klacht is over de Diensten dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan de Aanbieder op een zo duidelijk mogelijke wijze zodat de Aanbieder kan trachten de klacht af te handelen. Klachten dienen binnen 14 dagen na afname van de Dienst worden gemeld. Dat kan via mail@onlineyogajuf.nl. Onduidelijk beschreven of niet tijdig gemelde klachten worden niet in behandeling genomen. De Aanbieder tracht binnen een termijn van 30 dagen te reageren op klachten. Het indienen van een klacht schort de verplichting tot betaling door de Klant niet op.

d. De Diensten kunnen in digitale vorm worden aangeboden, waarbij storingen kunnen voorkomen. Wij garanderen niet dat die Diensten altijd ongestoord beschikbaar zullen zijn, maar doen ons best om eventuele storingen spoedig te verhelpen. Bij storingen vindt er geen restitutie plaats.

e. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van de Aanbieder in het kader van het verlenen van de Diensten wegens een toerekenbare tekortkoming of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag die voor een Dienst is betaald, exclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is te allen tijde uitgesloten. Bij toerekenbare tekortkoming is een voorafgaande ingebrekestelling vereist, waarbij de Aanbieder een termijn van 30 dagen zal hebben om het verzuim te zuiveren.

f. De Klant vrijwaart de Aanbieder tegen alle claims, onkosten of andere schade die de Aanbieder kan leiden of leidt, die voortvloeien uit of in verband staan met enige schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de met de Klant verbonden Gebruikers. 

8. Beveiligingscomponenten

a. U begrijpt dat de Aanbieder diverse middelen inzet om de digitale materialen te beschermen.

b. Tijdens het bekijken van een filmpje kan het zijn dat de naam van uw bedrijf, instelling en/of uw persoonlijke naam en het IP adres vanaf waar u het filmpje bekijkt in beeld wordt gebracht. Dit om exploitatie of verveelvoudiging te voorkomen.

c. Het is verboden beveiligingsmaatregelen te negeren, uit te schakelen, te omzeilen of u zich op andere wijze bemoeien met de beveiliging en gebruiksregels van de Aanbieder

d. Overmatig bezichtigingen of logins door een Gebruiker zullen door de Aanbieder worden opgevat als frauduleus gebruik van de Diensten. Bij vermoedens hiervan wordt er contact met u opgenomen. Wij behouden ons het recht om het account zonder restitutie af te sluiten.

9. Andere sites

Het Platform kan links bevatten naar andere sites die eigendom zijn van derden (dwz adverteerders, affiliate partners, strategische partners, of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van deze websites.

10. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten en alle overige aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen de Aanbieder en Gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard zodra u gebruik maakt van een of meer van de Diensten. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op offertes.

b. de Aanbieder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst die u met Aanbieder bent aangegaan en de toegang tot uw account onmiddellijk te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens Gebruiker, wanneer aannemelijk is dat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met de Aanbieder waarbij eventueel derden betrokken worden.

e. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de Aanbieder worden gewijzigd. De Klant zal hierover worden ingelicht via het Platform of via email.

f. Op alle overeenkomsten tussen de Aanbieder en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd om van geschillen kennis te nemen.