Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Waar van Aanbieder wordt gesproken, wordt bedoeld: 

Online Yoga Juf in de Klas

Commelinstraat 31H

1093TH Amsterdam

KvK: 34345220

mail@onlineyogajufindeklas.nl

Content:

Informatie, gegevens, tekst, video, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, berichten, of andere materialen in eigendom van de Aanbieder met ontspanningsoefeningen gericht op kinderen die naar het primaire onderwijs gaan via het Platform, in fysieke vorm, via workshops of via soortgelijke activiteiten.

Diensten:

Het leveren van Content aan de Klant.

Gebruiker (u):

Iedereen die toegang heeft tot het Platform en/of gebruik maakt van de Content, waaronder in ieder geval de Klant.

Klant:

Iedere natuurlijke -of rechtspersoon die Content van de Aanbieder afneemt.

Platform:

De digitale omgeving die benaderbaar is op of via www.onlineyogajufindeklas.nl.

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U AKKOORD GAAT.

Artikelen:

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door het in gebruik nemen van Diensten door middel van het afronden van de aanschaf daarvan via het Platform, accepteert een Gebruiker deze algemene voorwaarden. 

2. Inhoud Content

De Aanbieder verschaft de Klant toegang via haar Platform tot de Content. Het aanbod kan wijzigen op initiatief van de Aanbieder. De Content is bedoeld als digitaal hulp/leermiddel voor basisschoolleerlingen en secundair voor leerkrachten.

3. Gebruik en tarieven

De tarieven/prijs voor de Diensten zijn te zien op het Platform of worden voor workshops separaat afgesproken. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de tarieven van de Diensten te wijzigen. De Aanbieder zal u op de hoogte stellen van eventuele aankomende tariefwijzigingen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor opvolgende bestellingen van Diensten.

U kunt onder meer gebruik maken van de Diensten:

 

i. in abonnementsvorm; of

 ii. als eenmalig aangekochte Content, waaronder videopakketten.

 

Er zijn maand-, kwartaal- en jaarabonnementen beschikbaar, eventueel met een proefperiode onder de voorwaarden als beschreven op het Platform, welke na verloop van de eerste termijn kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging kan geschieden door het sturen van een mail aan hallo@onlineyogajuf.nl. Toegang tot Diensten in abonnementsvorm vindt plaats op basis van IP-adres. Uw IP-adres wordt geregistreerd. Bij te vaak wisselende IP-adressen, nemen wij contact met u vanwege vermoedens van frauduleus gebruik. Het gebruik van abonnementen vindt plaats op basis van ‘fair access’. Dit houdt in dat het gebruik in verhouding is met het aantal Gebruikers (normaal gebruik). Wanneer wij niet eerlijk gebruik vermoeden, behoudt de Aanbieder zich het recht om de Gebruiker de toegang te ontzeggen.

Met een videopakket betaalt u een vast bedrag waarmee de beschikking wordt verkregen over een of meerdere video’s die via het Platform benaderbaar zijn. Het is ook niet toegestaan inloggegevens voor videopakketten door te spelen aan derden.

4. Facturering en betaling

a. Betaling geschiedt via het betaalsysteem op het Platform of na ontvangst van een factuur. De betaling via factuur dient 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

b. Bij achterwege blijven van betaling wordt een herinnering verstuurd. Daarna behoudt de Aanbieder zich het recht de klant de toegang tot de account te ontzeggen. Bij een tweede herinnering behoudt de Aanbieder zich het recht om de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

     

5. Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

a. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot alle onderdelen van de Content komen slechts toe aan de Aanbieder en de aanschaf en/of het gebruik daarvan door de Gebruiker impliceert op geen enkele wijze dat intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen door de Aanbieder. Content op het Platform of fysieke producten die bij de Aanbieder zijn besteld, zijn voor gebruik voor de Klant en de hoeveelheid Gebruikers die daarbij uitdrukkelijk zijn toegestaan. De Content mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, geautoriseerd, of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

b. De Content dient te worden gebruikt op de wijze waarop het wordt aangeboden met de daarbij behorende instructies.

c. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn wachtwoord of account voor het Platform en voor de correcte naleving van deze algemene voorwaarden door de toegestane Gebruikers. De Klant stelt de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte van elk onbevoegd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, ook indien er meer Gebruikers dan toegestaan daarvan gebruik maken.

d. De Klant zal zich naar beste kunnen inspannen om schendingen van intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder ten aanzien van de Content te voorkomen of te beperking. De Klant informeert de Aanbieder zo spoedig mogelijk bij een gebleken inbreuk op dergelijke rechten.

e. Wanneer ander gebruik dan het oorspronkelijk bedoelde gebruik wordt vermoed, behoudt de Aanbieder zich het recht om de toegang van de Gebruiker tot het Platform te ontzeggen.

6. Persoonsgegevens, cookiegebruik en dataregistratie

a. Voor zover de Aanbieder in aanraking komt met persoonsgegevens, zal de Aanbieder dergelijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet -en regelgeving en met de privacy policy van de Aanbieder die op het Platform te raadplegen is.

b. De Aanbieder registreert wanneer iemand inlogt en wat hij bekijkt, deze kennis wordt gebruikt ter verbetering van de Diensten. De Aanbieder brengt de naam van de Gebruiker, naam van de instelling en/of het IP adres van waar vandaan gekeken wordt in beeld in verband met beveiliging van het beeldmateriaal. 

7. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

a. De Diensten kunnen worden ingezet voor kinderen en leerkrachten in het primaire onderwijs. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige ruimte om gebruik te maken van de Diensten.

b. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze van inzetten van de Diensten, waarbij de Gebruiker rekening dient te houden met de capaciteiten en (geestelijke en/of lichamelijke) beperkingen van de kinderen. De verlening van de Diensten kan op geen enkele manier worden gezien als het verlenen van (medische) adviezen of diagnoses. Via de Content deelt de Aanbieder kennis, ervaring en tools. De Aanbieder garandeert niet dat gebruik van de Content tot een bepaald gewenst resultaat leidt. 

c. Indien er een klacht is over de Diensten dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan de Aanbieder op een zo duidelijk mogelijke wijze zodat de Aanbieder kan trachten de klacht af te handelen. Klachten dienen binnen 14 dagen na afname van de Dienst worden gemeld. Dat kan via hallo@onlineyogajufindeklas.nl. Onduidelijk beschreven of niet tijdig gemelde klachten worden niet in behandeling genomen. De Aanbieder tracht binnen een termijn van 30 dagen te reageren op klachten. Het indienen van een klacht schort de verplichting tot betaling door de Klant niet op.

d. De Diensten kunnen in digitale vorm worden aangeboden, waarbij storingen kunnen voorkomen. Wij garanderen niet dat die Diensten altijd ongestoord beschikbaar zullen zijn, maar doen ons best om eventuele storingen spoedig te verhelpen. Bij storingen vindt er geen restitutie plaats.

e. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van de Aanbieder in het kader van het verlenen van de Diensten wegens een toerekenbare tekortkoming of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag die voor een Dienst is betaald, exclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is te allen tijde uitgesloten. Bij toerekenbare tekortkoming is een voorafgaande ingebrekestelling vereist, waarbij de Aanbieder een termijn van 30 dagen zal hebben om het verzuim te zuiveren.

f. De Klant vrijwaart de Aanbieder tegen alle claims, onkosten of andere schade die de Aanbieder kan leiden of leidt, die voortvloeien uit of in verband staan met enige schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de met de Klant verbonden Gebruikers. 

8. Beveiligingscomponenten

a. U begrijpt dat de Aanbieder diverse middelen inzet om de digitale materialen te beschermen.

b. Tijdens het bekijken van een filmpje kan het zijn dat de naam van uw bedrijf, instelling en/of uw persoonlijke naam en het IP adres vanaf waar u het filmpje bekijkt in beeld wordt gebracht. Dit om exploitatie of verveelvoudiging te voorkomen.

c. Het is verboden beveiligingsmaatregelen te negeren, uit te schakelen, te omzeilen of u zich op andere wijze bemoeien met de beveiliging en gebruiksregels van de Aanbieder

d. Overmatig bezichtigingen of logins door een Gebruiker zullen door de Aanbieder worden opgevat als frauduleus gebruik van de Diensten. Bij vermoedens hiervan wordt er contact met u opgenomen. Wij behouden ons het recht om het account zonder restitutie af te sluiten.

9. Andere sites

Het Platform kan links bevatten naar andere sites die eigendom zijn van derden (dwz adverteerders, affiliate partners, strategische partners, of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van deze websites.

10. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten en alle overige aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen de Aanbieder en Gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard zodra u gebruik maakt van een of meer van de Diensten. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op offertes.

b. de Aanbieder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst die u met Aanbieder bent aangegaan en de toegang tot uw account onmiddellijk te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens Gebruiker, wanneer aannemelijk is dat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met de Aanbieder waarbij eventueel derden betrokken worden.

e. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de Aanbieder worden gewijzigd. De Klant zal hierover worden ingelicht via het Platform of via email.

f. Op alle overeenkomsten tussen de Aanbieder en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Online Yogajuf

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Online Yogajuf bedoeld.

Online Yogajuf
Commelinstraat 31 H
1093TH Amsterdam
KvK: 34345220
hallo@onlineyogajuf.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s / abonnementen
2.1 De online training die Online Yogajuf aanbiedt, is primair bedoeld als digitaal hulp/leermiddel voor basisschoolleerlingen en secundair voor leerkrachten.
2.2 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s/abonnementen tot het gewenste resultaat leidt. Wel zal ik me ervoor inspannen om handvatten te bieden om mijn programma’s/abonnementen te volgen. De ondersteuning die ik bied staat omschreven op de website van het programma.

Artikel 3 Proefperiode
Na de 7 (zeven) of 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling
4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website 
www.onlineyogajuf.nl. Deze prijzen zijn exclusief BTW.
4.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan.
4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot het programma te ontzeggen totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.
4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Gebruik materialen (werkboek, audio’s, video’s en mailtjes) 
5.1 De teksten van het werkboek, audio’s en video’s van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. De materialen mogen worden gebruikt binnen de kaders die daarvoor worden aangegeven. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen methodiek, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties
6.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan de exacte termijn van beschikbaarheid niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit tijdig van te voren per e-mail melden zodat je in staat bent hiervan gebruik te blijven maken binnen de gestelde kaders. Ik zal dit bericht versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over de methode of een onderdeel van de methode of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en, als de klacht gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. 
7.3 Ik streef ernaar ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal ik trachten binnen de termijn van 14 dagen te antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst door mij bedongen prijs, exclusief BTW. 
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is te allen tijde uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy 
9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer; en/of dit plaatsvindt op basis van mijn privacyverklaring die via de website te raadplegen is; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen de Online Yogajuf en de deelnemer in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende deelnemer. Online Yogajuf houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen van de direct toepasselijke wetgeving.

Artikel 10 Overig 
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. 

Artikel 11 Geschillen 
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen in eerste aanleg voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12 Toepasselijk recht 
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden 
13.1 Ik ben eenzijdig bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip. 
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.